Suuret kiitokset kaikkia minua äänestäneille ja erityisesti minua auttaneille !


Tällä kertaa en tullut valituksi, mutta oli ilo tehdä kampanjointia yhdessä muiden kanssa. Yhteistyössä on voima ! 


Teemani

Yhdenvertaiset palvelut kaikille

Meidän on annettava kaikille yhdenvertainen mahdollisuus käyttää laadukkaita terveyspalveluita. Erityisesti sairaiden ja tukea tarvitsevien henkilöiden yhdenvertaisuus on tärkeää ottaa huomioon. Eri asiakasryhmien tarpeet pitää huomioida ja eri ryhmien yhdenvertaisuutta pitää edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.


Asiakasta pitää kohdella siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata, sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. On otettava myös huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet, sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.


Vammaisten henkilöiden osalta palveluita tarjoavan yksityisen tai julkisen toimijan tulee tehdä tarvittavat mukautukset, jotta vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutuu yksittäisissä asiointitilanteissa.

Laadukkaat terveys ja sosiaalipalvelut

Ihmisillä on oltava mahdollisuus saada laadukkaita terveys- ja sosiaalipalveluja., samalla kun näitä palveluita yhtenäistetään.


Laadukas terveydenhuolto on sellaista, jossa jokainen saa tarpeensa mukaisia terveyspalveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Myös se, että palvelut toimivat sujuvasti ja tehokkaasti, on laatua. Tärkeimpiä laadun merkkejä ovat asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, oikeudenmukaisuus, valinnanvapaus, potilasturvallisuus ja vaikuttavuus.


Kaikkien terveysasemien ja sairaaloiden pitää tehdä suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. On varmistettava myös muilta palveluntuottajilta hankkimiensa palvelujen laatu ja potilasturvallisuus.


Jokaiselle on annettava valinnanvapaus käyttää terveys- ja sosiaalipalveluja haluamallaan tavalla ja päästä hoitoon nopeasti.

Vammaiset huomioitava kehityksessä

Vammaiset henkilöt pitää ottaa huomioon uusien hyvinvointialueiden kehityksessä. Heille on turvattava tarpeensa mukaiset, oikea-aikaiset palvelut. Vammaiset henkilöt tarvitsevat muitakin palveluita kuin vammaispalveluita. Kaikkien palveluiden esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on huolehdittava. Myös jokaisella työpaikalla ja kaikissa julkisissa tiloissa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on huolehdittava. Pelkkä esteetön rakennus ei ole riittävä, myös kaikkien hoito-, tutkimus- ja kuvantamislaitteiden pitää olla esteettömiä.


Palvelun käyttäjät tarvitaan mukaan suunnitteluun ja kehitykseen. Silloin kun palvelujen käyttäjät ovat mukana suunnittelussa, kehittämisestä saadaan laajempi näkemys käyttäjän näkökulmasta. Se myöskin tuottaa parempia päätöksiä ja tehokkaampia palveluita ilman ylimääräisiä kuluja. Ihmisten kokemustietoa on hyvä käyttää suunnittelussa apuna.


Hyvinvointialueen vammaisneuvostolle on tärkeä antaa toimintaedellytykset, riittävät resurssit, sekä vaikuttamisen rooli. Lisäksi heillä on hyvä olla puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointialueen kaikissa lautakunnissa.


Kun yhtenäistetään erilaisia palvelu- ja resurssitasoja kattamaan koko hyvinvointialue, on tason oltava riittävän korkea. Hyviä alueellisia tai paikallisia käytänteitä ei kannata poistaa. Hyvinvointialueella on vahvistettava YK:n vammaissopimuksen sisällön tuntemista.

Järjestöjen ja yhdistysten toiminta turvattava

Järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytykset on tärkeää turvata, jotta järjestöjen ja yhdistysten voimavaroja on mahdollista käyttää jatkossakin. Yhdistysten rooli jäsentensä edustajina ja asiakasnäkökulman esiintuojana on tärkeää huomata. 


On hyvä huomata myös järjestöissä oleva vahva ammatillinen osaaminen oman kohderyhmänsä kysymyksissä. Järjestöjen ja hyvinvointialueiden vahvaa kumppanuutta ja yhteistyötä tarvitaan alueen asukkaiden hyväksi.


Järjestö- ja yhdistystoiminnan tukeminen on sijoitus tulevaisuuteen ja elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille.